ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ ប៉ូលិសអាមេរិក បានឲ្យដឹងថា មានមនុស្សចំនួន៥នាក់ បានបាត់បង់ជីវិត