ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស

ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

ប៉ារីស ៖ សារព័ត៌មាន Sputnik នៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ បានចេញផ្សាយថា ប៉ូលិសបារាំង

សេអ៊ូល ៖ យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាន ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើង