ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស

ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

ម៉ូស្គូ ៖ បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី ដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយ Sputnik

អាមេរិក ៖ បើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០