ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស

ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបឋមថា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក លោក ម៉ៃក៍ ប៉ុមបេអូ

ឌូបៃ ៖ មន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ម្សិលមិញ បាននិយាយថា