តើបងប្អូនចង់ដឹងទេ អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនមានឈ្មោះអ្វីខ្លះ សូមមើល បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោត ជាតំណាងរាស្រ្តទាំង១២៥រូប សម្រាប់អាណត្តទី០៦ ដូចខាងក្រោមនេះ

August 16, 2018 715

តើបងប្អូនចង់ដឹងទេ អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនមានឈ្មោះអ្វីខ្លះ សូមមើល បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោត ជាតំណាងរាស្រ្តទាំង១២៥រូប សម្រាប់អាណត្តទី០៦ ដូចខាងក្រោមនេះ

Loading...