ចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិត ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង កើនដល់២៤នាក់ហើយ!

October 18, 2020 49

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ បានឲ្យដឹងថា គិតដល់ថ្ងៃទី១៧ តុលា ឆ្នាំ២០២០ មានអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង កើនដល់២៤នាក់ហើយ ក្នុងចំណោមខេត្តចំនួន៦។

យោងតាមរបាយការណ៍ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងមហន្តរាយ បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ថា ចំនួនប្រជាជនដែលបាត់បង់ជីវិត ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅខេត្តចំនួន៦ ក្នុងចំណោមខេត្តចំនួន១៩ ដែលរងដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀង៕  

Loading...