តើ “លិង្គ” ឡើងរឹងបានយ៉ាង ដូចម្តេច?

March 23, 2019 68

សុខភាព ៖ ការឡើងរឹងនៃលិង្គ ចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខួរក្បាល។

ការភ្ញោចដោយរាងកាយ ឬគំនិតបណ្តាលឲ្យសរសៃវិញាណនៅនឹងខួរក្បាលបញ្ចូនសារជាសារធាតុគីមី ទៅកាន់សរសៃវិញាណនៅនឹងលិង្គ ដោយប្រាប់ឲ្យសរសៃឈាមនៅនឹងលិង្គរលា ដូចនេះ ឈាមអាចហូរទៅ កាន់បានដោយសេរី។

នៅនឹងលិង្គ សម្ពាធខ្ពស់ទប់ឈាម នៅក្នុងសាច់ដុំលិង្គ។ នេះបណ្តាលឲ្យលិង្គរីក និងនាំឲ្យឡើងរឹង។

ការឡើងរឹង នឹងទន់មកវិញនៅពេល ដែលការហូរឈាមត្រូវបានឈប់ និងបើកច្រកឈាមចេញក្រៅ ដែលនាំឲ្យលិង្គប្រែជាទន់វិញ៕

Loading...