តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ លក់រាយតាមស្ថានីយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ ខែឧសភា ដោយសាំងធម្មតា តម្លៃ៣,៨០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ៣,៦៥០រៀលក្នុង១លីត្រ

May 16, 2019 56

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៣,៨០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ ក្នុងតម្លៃ ៣,៦៥០រៀលក្នុង១លីត្រ៕

Loading...