សេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា របស់លោក ណី សំអុល ឯកអគ្គរាជទូត ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាដែលថ្លែងដោយប្រទេសប៊ុលហ្គារី តំណាងឱ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសគាំទ្រមួយចំនួនរបស់ខ្លួន រួមជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀត នាសម័យប្រជុំលើកទី៣៨ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ទីក្រុងហ្សឺណែវ

June 28, 2018 584

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា របស់លោក ណី សំអុល ឯកអគ្គរាជទូត ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាដែលថ្លែងដោយប្រទេសប៊ុលហ្គារី តំណាងឱ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសគាំទ្រមួយចំនួនរបស់ខ្លួន រួមជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀត នាសម័យប្រជុំលើកទី៣៨ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ទីក្រុងហ្សឺណែវ

 

Loading...