លទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុប នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃ១០កញ្ញា សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តា ខណៈខេត្តផ្សេងថ្ងៃ១១កញ្ញា

August 21, 2019 234

ភ្នំពេញ ៖ តាមការគ្រោងទុក លទ្ធផលប្រឡងនឹង ត្រូវប្រកាសនៅតាមមណ្ឌល ប្រឡងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល នារសៀលថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ និងនៅតាមមណ្ឌលប្រឡង ក្នុងខេត្តផ្សេងទៀត នាថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមផ្លូវការតែមួយគត់ របស់ក្រសួងអប់រំ៕

Loading...